Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do miasta Opola i rolniczą. Korzystne położenie ekologiczne (lasy od strony południowo-zachodniej) oraz brak uciążliwego przemysłu to podstawowe czynniki warunkujące czyste powietrze i korzystny agroklimat. Obszar gminy należy do najcieplejszych i najbardziej suchych rejonów województwa. Średnia roczna temperatura wynosi tu 8,6° C, roczna wysokość opadów 650 mm. W krajobrazie dominują równinne płaszczyzny łąk i pól. Na obszarze gminy Komprachcice występują gleby bielicowe słabo gliniaste i gliniaste wytworzone z pisaków oraz iłów i glin. Są to głównie gleby klasy IV, V, VI.

Użytki rolne zajmują powierzchnię 3580 ha, co stanowi 64% ogólnej powierzchni gminy. Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco:


Głównymi użytkownikami gruntów są rolnicy indywidualni. Na terenie gminy funkcjonuje około 386 gospodarstw rolnych o przeciętnej powierzchni 5,50 ha użytków rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych jest produkcja mieszana. W produkcji roślinnej ze względu na słabe gleby przeważa uprawa zbóż. Poziom hodowli zwierząt gospodarskich jest raczej niski. Na pierwszym miejscu znajduje się hodowla trzody, gdzie 6 gospodarstw posiada obsadę co najmniej 15 szt. loch użytkowych i każde produkuje 300 tuczników rocznie. Natomiast bardzo mała jest obsada bydła. Hodowla ta jest prowadzona głównie w obiektach zagrodowych. Poza produkcją zwierząt podstawowych na terenie gminy prowadzi się także hodowlę drobiu w niedużych fermach w Polskiej Nowej Wsi i Chmielowicach.

Usługi są najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki na terenie gminy o czym świadczy dynamiczny wzrost ilości podmiotów gospodarczych prowadzących taką działalność co najmniej 290 podmiotów.

Spośród usług najintensywniej rozwija się branża samochodowa tj. mechanika, lakiernictwo, blacharstwo; stolarstwo, gastronomia.

Podstawowe atuty gminy w tym kierunku to:

Wersja XML